×

Projekty UE

Fundusze Europejskie - POIR.03.02.01-14-0012/19

Data: 18/10/2019

Nr projektu: POIR.03.02.01-14-0012/19

Nazwa projektu:

Wdrożenie na rynek wielozadaniowego wału zębatego przeznaczonego do zabiegów uprawowych, uprawowo-siewnych i pielęgnacyjnych

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie na rynek efektów prac B+R, w postaci innowacyjnego w skali świata produktu - wielozadaniowego wału zębatego.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji nastąpi wdrożenie na rynek efektów prac B+R zapewniających kompleksowość oferty produktowej i wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności, również międzynarodowej, firmy Bomet.

Wartość projektu: 5 694 900,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 083 500,00 PLN 

Fundusze Europejskie - POIR.02.03.02-14-0012/17-00

Data: 01/09/2017

Nr projektu: POIR.02.03.02-14-0012/17-00

Nazwa projektu:

Opracowanie wielozadaniowego wału zębatego przeznaczonego do zabiegów uprawowych, uprawowo-siewnych i pielęgnacyjnych

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie przedsiębiorstwu Bomet Sp. z o.o. dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez różnego typu podmioty publiczne i prywatne. Usługi te będą przyczyniać się do rozwoju działalności B+R+I w firmach oraz nawiązywania współpracy w tym obszarze z partnerami z kraju i z zagranicy, co jest zgodne z celem Działania 3.2 POIR.

Planowane efekty:

Rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie na rynek światowy innowacji produktowej w postaci wielozadaniowego wału zębatego opracowanego w wyniku współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarką.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego wielozadaniowego wału zębatego przeznaczonego do zabiegów uprawowych, uprawowo-siewnych i pielęgnacyjnych. Przedmiotowy wał będzie posiadać innowacyjne funkcjonalności w skali polskiego rynku maszyn rolniczych i uniwersalne zastosowanie wynikające z możliwości zawieszania na przednim lub tylnym TUZ ciągnika i przeznaczenia do różnych zabiegów: doprawiania gleby przed ciągnikiem współpracującym z agregatem uprawowym lub uprawowo-siewnym (1-sekcyjny), doprawiania gleby podczas orki wykonywanej pługiem obracalnym (2-sekcyjny), niszczenia skorupy glebowej lub przedsiewnego doprawiania gleby w oddzielnym zabiegu (3-sekcyjny). Nowy wał, zależnie od przeznaczenia, będzie mieć możliwość pracy w wersji 1, 2 lub 3-sekcyjnej, przy czym szerokość robocza sekcji środkowej będzie wynosić 3 m, a szerokość sekcji bocznych będzie dostosowana do szerokość roboczej pługów 3, 4 i 5-skibowych. Sekcje boczne wału będą składane hydraulicznie do transportu tak, aby w położeniu transportowym położone były w płaszczyźnie poziomej, a szerokość transportowa nie przekraczała 3 m.

Wartość projektu: 489 540,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 278 600,00 PLN

Data: 28/12/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie wielozadaniowego wału zębatego przeznaczonego do zabiegów uprawowych, uprawowo-siewnych i pielęgnacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP"., działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – firma Bomet Sp. z o.o. Sp. K. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.